Általános Támogatási Feltételek

Hatályos: 2018. augusztus 1.

A. Bevezetés

Jelen Általános Támogatási Feltételek (ÁTF) célja, hogy rögzítse a Nyugdíjasok Pártja 50+ (a továbbiakban: „50+”, „Párt”) által alkalmazott támogatási szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és amelyeket a Párt alapszabálya és a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett kifejti.

B. A Párt bevételei

A Párt bevételeit képezik
a) a tagok által fizetett díjak,
b) a központi költségvetésből juttatott támogatás,
c) magyar állampolgár természetes személy vagyoni hozzájárulásai,
d) végintézkedés alapján a magánszemélyek hagyatéka,
e) a párt értékpapírral összefüggő befektetési tevékenységéből származó bevétel,
f) a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyeresége,
g) a párt 20.4. pont szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel.

C. Támogatás elfogadásának feltételei

a) A Párt – a központi költségvetésből juttatott támogatástól eltekintve – jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyon hozzájárulást nem adhat, a Párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

b) A Párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A Párt külföldi szervezettől – jogi státuszától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

c) A Párt névtelen adományt nem fogadhat el, az ilyen adományt be kell fizetni az Országgyűlés által létrehozott, a Ptv. szerinti alapítvány céljaira.

d) Ha a Párt a fenti pontokat megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét – az Állami Számvevőszék felhívására – 15 napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Ha ezen vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, akkor annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt költségvetési támogatását ezen kívül az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.

e) A támogatás nyújtása során a kedvezményezett neve: Nyugdíjasok Pártja 50+

f) Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11714051 – 21451607

g) Honlapunkon keresztül a Barion rendszerét használjuk a kényelmesebb, bankkártyás támogatások fogadására

h) A támogatás nyújtása során a közlemény rovatban az alábbi adatok megadását kérjük:
• Adomány
• [név]
• [cím]

i) A Párt az adományokat anonim módon kezeli. Kivétel ez alól a lenti D/e pont szerinti 500 000.-Ft-nál nagyobb összegű adományok esete, amikor az adományozó nevét kötelező nyilvánosságra hozni.

D. Gazdasági – vállalkozási tevékenység

a) A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja:
1. politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és pártrendezvényeket szervezhet
2. a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.

b) A Párt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, azonban más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet.

c) A párt a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.

d) A Párt a pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít, amelyet az Elnökség javaslatára a Kongresszus fogad el.

e) A Párt köteles minden év május 31-ig a Ptv 1. sz. melléklete szerinti pénzügyi kimutatást a Magyar Közlönyben, valamint hivatalos honlapján közzétenni. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, 500.000 forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével – külön kell feltüntetni. A kimutatást az Elnökség javaslatára a Kongresszus fogadja el.

E. Egyebek

a) A párt magára nézve kötelezőnek fogadja el a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit.

Budapest, 2018. augusztus 1.

Nyugdíjasok Pártja 50+
Elnökség